Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Parteneri

Contact

Colegiul Naţional
,,Gheorghe Şincai” Baia Mare
Baia Mare,
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 25
Telefoane:

Secretariat: 0262-211245

Contabilitate: 0790825357

Adm. patrimoniu: 0374986080

Fax: 0362-802153

www.sincaibm.ro
sincaibm@yahoo.com
https://www.facebook.com
/
GheorgheSincaiEsential

Calendar

iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Transfer elevi

TRANSFER ELEVI

Calitatea de elev al Colegiului Naţional „Gh. Şincai” se poate obţine şi prin transfer.

Transferul necesită aprobarea Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional „Gh. Şincai”, şi avizul consultativ al Consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul. Cererea de transfer se poate aproba de către Consiliul de administraţie dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

Regulament-cadru de organizare şi funcţionare

a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)

ART. 134 (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face numai din materia acelui semestru.

(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.

(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.

(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.

Art. 152. — Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
 1. e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a Xl-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;

Art. 155. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

 1. a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 2. b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară.

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

 1. a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
 2. b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
 3. c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
 4. d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
 5. e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
 1. f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 156. — Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*)      (LEN)

ART. 63

(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

 1. a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;
 2. b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;
 3. c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;

––––

Lit. c) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.

 1. d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;
 2. e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

––––

Lit. e) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.

 

REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  ȘI  FUNCȚIONARE

A  COLEGIULUI  NAȚIONAL  „GHEORGHE  ȘINCAI”

 Art. 56 Vor fi declaraţi admişi în clasa a V-a candidaţii, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, dacă aceştia au obţinut cel puţin 50 puncte la fiecare dintre probe, în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare. De asemenea Consiliul de Administrație va stabili, anual, în funcție de prioritățile colegiului, numărul locurilor „În așteptare”.

Art. 58 În clasa a V-a, la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare, se pot transfera, în vacanța intersemestrială, doar elevi care au participat la testare, în limita locurilor aprobate de ISJMM și cu avizul Consiliului de Administrație.

(În clasa a V-a, la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare,  nu  se pot transfera elevi care nu au participat la testarea organizată de unitate – conform regulamentului intern).

Art. 62. Transferurile se aprobă la începutul anului şcolar sau în vacanţa intersemestrială. Excepţiile pot fi doar cele prevăzute de ROFUIP sau alte reglementări legale.

                 Cererile de transfer în vacanța interanuală se depun până la sfârșitul primei săptămâni a lunii septembrie și se discută în următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

                 Cererile de transfer în vacanța intersemestrială se depun până la sfârșitul penultimei săptămâni a semestrului I și se discută în ședința Consiliului de Administrație din ultima săptămână a semestrului I.

 Art. 63. Transferul elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” de la o specializări la alta sau în cadrul aceleiaşi specializări se realizează în limita numărului de locuri disponibil, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

Art. 64. a) Calitatea de elev al Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” se poate obţine, în limita locurilor disponibile, la început de an şcolar şi de elevii altor unităţi de învăţământ prin transfer, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, pe baza acordului celor doi directori. Cererea de transfer poate fi aprobată de către Consiliul de Administraţie dacă cererea a fost depusă şi înregistrată la secretariatul liceului și dacă solicitantul îndeplineşte simultan, pentru ultimul an școlar parcurs, următoarele condiţii:

 • Art 152, art 155 din ROFUIP, Art. 63 din LEN;
 • este absolvent al clasei a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a sau a XI-a;
 • are media 10 la purtare și nu a săvârşit niciun fel de abateri disciplinare
 • la liceu, media generală este cel puţin 9,00;
 • la gimnaziu, media generală este cel puțin 9,50 și media la disciplinele limba română și matematică este cel puțin 9,50.

Consiliul de Administrație va decide în cazul unor situații speciale.

 1. b) Calitatea de elev al Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” se poate obţine, în limita locurilor disponibile, la începutul semestrului al II-lea şi de elevii altor unităţi de învăţământ prin transfer, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, pe baza acordului celor doi directori. Cererea de transfer poate fi aprobată de către Consiliul de Administraţie dacă cererea a fost depusă şi înregistrată la secretariatul liceului și dacă solicitantul îndeplineşte simultan, următoarele condiţii:
 • Art 152, art 155 din ROFUIP, Art. 63 din LEN;
 • are media 10 la purtare și nu a săvârşit niciun fel de abateri disciplinare;
 • la liceu (clasele X-XII), media generală pentru anul școlar anterior este cel puţin 9,00 iar la clasa a IX-a media de admitere la liceu este cel puțin egală cu ultima medie cu care s-a intrat la clasa în care se solicită transferul;
 • la gimnaziu, media generală este cel puțin 9,50 şi media la disciplinele limba română și matematică este cel puțin 9,50.

Consiliul de Administrație va decide în cazul unor situații speciale.

Art. 65. Pentru transfer, au prioritate elevii  Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”. La transferul elevilor de liceu din alte unități școlare vor avea prioritate elevii care au urmat același profil / aceeași specializare ca și cea la care se solicită transferul.

Art. 68. Consiliul de Administraţie poate împuternici directorul să aprobe transferuri de elevi de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” spre alte unităţi de învăţământ.

Art. 71 Elevii nu au dreptul de a-și modifica limbile moderne 1 sau 2 studiate pe parcursul anilor de liceu sau gimnaziu.